Privacy verklaring W. van Arkel Tuinverzorging

Uw privacy

W. van Arkel Tuinverzorging acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop W. van Arkel Tuinverzorging persoonsgegevens verwerkt relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze websites.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt W. van Arkel Tuinverzorging zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij: 

  • Duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; 
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden; 
  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is W. van Arkel Tuinverzorging, Lindtsedijk 2B, 2995 XL te Heerjansdam. 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor W. van Arkel Tuinverzorging uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt W. van Arkel Tuinverzorging hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, functie, (mobiele) telefoonnummer en emailadres.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst. 

Bent u een medewerker van ons, dan gebruiken wij uw gegevens t.b.v. salariëring, verlofregistratie, ziekmeldingen, registratie opleidingen en competenties, incidenteel versturen van mailing of persoonlijke post. 
Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek; 

Om incidenteel een mailing te versturen om relaties en medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij W. van Arkel Tuinverzorging rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Nieuwsbrief en contactformulier 

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door W. van Arkel Tuinverzorging indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden emailbericht of door een e-mail te sturen naar W. van Arkel Tuinverzorging, onder vermelding AVG info@arkeltuinverzorging.nl 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. 

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt W. van Arkel Tuinverzorging gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

W. van Arkel Tuinverzorging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien W. van Arkel Tuinverzorging een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop W. van Arkel Tuinverzorging uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website. 

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: W. van Arkel Tuinverzorging Lindtsedijk 2B, 2995XL te Heerjansdam, of e-mail: info@arkeltuinverzorging.nl